นมัสการ

160131Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
31 มกราคม 2015

160128Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ชัยธวัช ไชยสวัสดิ์
28 มกราคม 2015

160124Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศารทูล เวียงชัย
24 มกราคม 2016

160117Worship

นมัสการวันอาทิตย์ (ใหม่)

ศิรประภา ขุนราษฎร
17 มกราคม 2016

คำเทศนา

160131Preaching-2

คริสตจักรของพระเจ้า (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
31 มกราคม 2015

160128Preaching-2

การถูกปฎิเสธ (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
28 มกราคม 2015

160124Preaching-2
160117Preaching-2

อดอาหารแบบดาเนียล (ใหม่)

ศบ.สิริพร ปิยะทัศนาพงศ์
17 มกราคม 2016

กิจกรรมพิเศษ/คำพยาน

160103Testimony

คำพยานสมาชิก

สมาชิกคริสตจักรยุคพระคุณ
3 มกราคม 2016

151227Ministry
vlcsnap-error319
150913Testimony-Amornsak

พระเจ้าช่วยให้พ้นจากคดี (ใหม่)

คุณอมรศักดิ์ จิตรมนตรี
13 กันยายน 2015

150913Buptism
150809Mothe

การแสดงคุณแม่ “มือเล็กๆ”

คุณแม่ยุคพระคุณ
9 สิงหาคม 2015

  • Prayer Request
  • God Created
  • From Falling of Adam to the Body of Christ
  • Baptism of the Holy Spirit